Beleidsplan

Stichting KoBra-Sportief voor Anderen 2020

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting-KoBra Sportief voor Anderen. De Stichting is in 2019 ontstaan uit de hardloopgroep KoBra-Sportief te Veenendaal. Vanuit de gedachte van de deelnemers van de hardloopgroep hun plezier in het hardlopen kunnen inzetten om iets voor anderen te kunnen betekenen is de Stichting KoBra-Sportief voor Anderen opgericht.

Doelstelling en werkzaamheden van de Stichting
Zoals omschreven in de statuten van de Stichting heeft de stichting ten doel om door het organiseren van aan (de hardloop-)sport gerelateerde activiteiten geld in te zamelen voor algemeen nut benodigde instellingen. De Stichting heeft niet tot doel om winst te maken.

Door het organiseren van kleinschalige hardloopevenementen met attentiewaarde ten behoeve van een aan te wijzen goed doel wil de Stichting aandacht vragen voor dit goede doel en daarmee ook middelen verwerven die ten goede komen aan dit goede doel.

Vanwege de lokale oriëntatie van de Stichting selecteert zij een lokale ANBI-instelling met een doelstelling die door de leden van de hardloopgroep wordt omarmd.

Kerngegevens
De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 76540952. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 860665689. Het bankrekeningnummer is NL97 INGB 0006 6471 39.

Het post- en bezoekadres is:
Floralaan 33
Postcode 3904 BX Veenendaal

Daarnaast zijn wij bereikbaar via het e-mailadres info@stichtingksva.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dhr. C.A. Koedam, voorzitter
Mw. M.A. van Bouwhorst, secretaris
Dhr. J.J. Huibers, penningmeester

Wijze van verwerven van inkomen
De inkomsten van de Stichting bestaan uit 3 categorieën:

1. Bijdragen van de deelnemers aan de evenementen.
2. Sponsorbijdragen.
3. Schenkingen en donaties.

De bijdragen van de deelnemers hebben primair tot doel om te kunnen garanderen dat het hardloopevenement doorgang kan vinden en dat ten minste de kosten van het evenement zijn gedekt. De kosten van een evenement mogen nooit de bijdrage van de deelnemers aan dat evenement overstijgen. Secundair worden de deelnemersbijdragen gebruikt voor de kosten om de Stichting in stand te houden. Hierbij moet gedacht worden aan vaste lasten zoals bankkosten, assurantie en wettelijke bijdragen. Het deel van de bijdragen van deelnemers aan de evenementen dat niet benodigd is voor de organisatie van het evenement of de Stichtingskosten komt ten goede aan het bestedingsdoel.

De Stichting streeft ernaar om door middel van sponsorbijdragen, bij voorkeur in natura, alle benodigdheden voor het evenement bij elkaar te krijgen. Sponsorbijdragen in geld worden in overleg met de sponsor besteedt aan evementskosten die niet in natura zijn gesponsord. Sponsoren ontvangen als tegenprestatie naamsvermelding bij de verschillende uitingen van de Stichting. Het deel van de Sponsorbijdragen dat niet benodigd is voor de organisatie van het evenement komt ten goede aan het bestedingsdoel en worden als schenking aangemerkt.

Door bekendheid te geven aan de hardloopevenementen probeert de Stichting inkomsten te genereren uit schenkingen en donaties. Deze schenkingen en donaties zullen geheel ten goede komen aan het bestedingsdoel van de Stichting.

Beheer en besteding van vermogen van de instelling
De geldmiddelen van de Stichting worden bewaard op een bankrekening die wordt aangehouden bij een Nederlandse bank.

De Stichting zal na uitkering aan het bestedingsdoel niet meer geld aanhouden dan zij nodig heeft om aan haar bestaande verplichtingen te voldoen. Uit de deelnemersbijdragen zal de Stichting een reservering vormen om ten hoogste drie jaren de vaste lasten van de Stichting te kunnen voldoen. Deze reservering wordt gevormd om de continuïteit van de Stichting te kunnen garanderen, ook als er in enig jaar geen inkomsten zijn, bijvoorbeeld omdat er dat jaar geen evenement wordt georganiseerd.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen medewerkers. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Transparantie
Jaarlijks zal de stichting haar jaarverslag en een activiteitenverslag publiceren op haar website www.stichtingksva.nl. Het eerste evenement staat gepland voor 5/6 juni 2020. De opbrengsten van dit evenement komen ten goede aan Stichting Invitee (www.stichtinginvitee.nl).