Privacyverklaring

Stichting KoBra-Sportief voor anderen

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Stichting KoBra-Sportief voor anderen aan, verder te noemen KSVA. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Veenendaal aan de Floralaan 33 (3904 BX), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 76540952 en draagt de naam KSVA.

KSVA is per e-mail te bereiken via info@stichtingKSVA.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe KSVA omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met KSVA een overeenkomst sluit/samenwerkt/deelneemt aan activiteiten. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor zowel het contact leggen als voor de facturering. Onder deze, door u aangeleverde, persoonsgegevens vallen: uw n.a.w. -gegevens, zijnde uw voor -en achternaam, uw adresgegevens en woonplaats, uw telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Alle donaties van het betalingsverkeer lopen via de donatiesite van de stichting KSVA. Met deze gegevens wordt naast het inzien niets anders gedaan.

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: de noodzakelijkheid ervan voor de uitvoering van de diensten. Zonder de bovenstaande gegevens is KSVA niet in staat om contact met u op te nemen respectievelijk te onderhouden en daarnaast om gegevens voor de facturering te verwerken. Bovendien geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens als u doneert via de donatie functie.

De gegevens worden tot maximaal twaalf maanden bewaard indien het een eenmalige opdracht betreft. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belastingdienst of de facturering worden bewaard conform de wettelijke bepalingen betreffende de bewaarplicht/termijnen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de KSVA. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt of een door Verantwoordelijke ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van KSVA en maakt bijvoorbeeld gebruik van een verwerker die de administratieve, financiële en belastingtechnische afhandeling onderhoud. Met deze verwerker is een verwerkers -overeenkomst afgesloten.

Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met derden, niet zijnde verwerkers, als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@stichtingKSVA.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over KSVA met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit ofwel mailen naar info@stichtingKSVA.nl ofwel doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator KSVA voor openbaarmaking van tijdens of rond een evenement/activiteit gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.